Monthly Archives: May 2015

CONNECTEM NEURONES

Avui dilluns, 18 de maig surt publicat un article al “Diari de Girona” molt interessant pels que ens movem en el món de l’educació…

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2015/05/18/quina-revolucio-educativa/724847.HTML

Potser seria bo rellegir l’article anterior i complementari, era publicat el 18 de març:

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2015/03/18/revolucio-educativa-classe-magistral/714964.HTML

Molt recomanable el seu bloc on hi ha molts articles sobre la innovació:

http://xavierferras.blogspot.com.es/

També us pot interesar les diverses propostes dins la universitat de Vic:

http://www.uvic.cat/search/node/xavier%20ferras

http://www.uvic.cat/showrecerca/126

Si disposem de temps podem fer una ullada al bloc de l’Aránzazu:

http://aranzazu5.blogspot.com.es/2012/12/es-preciso-sacudir-energicamente-el.HTML

Si voleu contactar o llegar amb + profundirtat Pere Brunsó Ayats,

https://www.linkedin.com/pub/pere-bruns%C3%B3-ayats/b1/45b/782?trk=pub-pbmap

Uns gràfics ens ajudaran a entendre el tema de la sinapsis…

Sembla un acudit però és l’entorn virtual d’un col·lega,

El tema també es mereix algún acudit:

Salut i a reconectar.

Llorenç i equip

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 6

Primer cal recordar el que ja subratlla la web del Departament:

L’avaluació diagnòstica. Característiques i finalitats

 • D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya i amb la legislació vigent, tal i com es preveu en les reslucions per a l’organització i el funcionamnet dels centres, tots els centres han de fer una avaluació de diagnòstic, centrada en les competències bàsiques del currículum.
 • L’avaluació diagnòstica té caràcter orientador i formatiu per als centres. No determina, per tant, l’expedient acadèmic individual de l’alumnat.
 • L’avaluació diagnòstica avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del tercer curs d’educació primària. [ ja hi vam dedicar un article]
 • Els resultats de la prova, conjuntament amb altres indicadors, ajuden els centres a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per assolir les competències i els aprenentatges que estableix el currículum.
 • Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu elabora les proves i defineix els criteris d’aplicació i de correcció. Això no obstant, l’aplicació i la correcció de les proves i l’anàlisi dels resultats són a càrrec dels equips docents dels centres.

150507provaalumnes de 6è de l’escola Estalella i Graells de Vilafranca

Posarem les diferents proves, comencem per les llengües:

angles-2014

castella-2014

catala-2014

frances-2014

[les hem posat per ordre alfabètic perquè el Wert no es queixi de la nostra imparcialitat]

Ara, les mates:

mates-2014

Pels mestresi profes que segueixen el bloc hi posem uns criteris de correcció recomanats pel Departament:

full-respostes-catala

full-respostes-mates

Pels que us agrada la pedagogia pràctica… el Departament ens recorda:

Competència comunicativa lingüística 

Avalua la competència en llengua catalana i en llengua castellana, així com en la varietat aranesa de la llengua occitana, que només s’aplica a l’Aran. 

Hi ha una prova específica per a cada una de les llengües.

Cada prova inclou els apartats següents:

– comprensió oral
– comprensió lectora
– expressió oral
– expressió escrita

Cada prova consta de tres blocs, que s’apliquen en sessions diferents.

La primera sessió avalua la comprensió oral i la comprensió lectora. Per a la comprensió oral hi ha un document per al docent amb el text que els alumnes han d’escoltar i un quadern per a l’alumne, que conté preguntes de comprensió oral sobre el text que han escoltat i dos textos amb preguntes de comprensió lectora.

Cal triar la resposta correcta entre quatre opcions en la major part de les preguntes. Hi ha alguna pregunta on s’ha de marcar si una afirmació és vertadera o falsa i n’hi ha d’altres de resposta oberta, en què cal escriure una resposta clara.

La segona sessió avalua l’expressió escrita. L’alumne ha de: a) completar una graella de planificació de la redacció; b) fer la redacció; c) completar una graella de revisió de la redacció.

La tercera sessió avalua l’expressió oral. Es proporciona una graella de planificació i un tema a desenvolupar.

Comprensió oral

S’avaluen:

– L’obtenció de la informació:

 • Identificació del sentit global i de les idees rellevants del text.
 • Identificació de la idea principal en  missatges clars i senzills.

– La interpretació de la informació:

 • Comprensió de vocabulari i expressions d’ús habitual.
 • Deducció d’informació no explícita.

 
Comprensió lectora

S’avaluen:
 
– L’obtenció de la informació:

 • Localització d’informació explícita i identificació de les idees rellevants del text.

 – La interpretació de la informació:

 • Deducció d’informació no explícita.
 • Establiment de relacions entre apartats del text.
 • Comprensió de les idees rellevants del text.

– La reflexió sobre el text:

 • Identificació del sentit global del text.
 • Relació d’aspectes del text amb experiències o coneixements personals.
 • Reconeixement dels gèneres textuals bàsics.

Expressió escrita
 

S’avaluen:

– La competència discursiva (la coherència del discurs i l’adequació del registre a la situació comunicativa).
– La competència lingüística (l’ús del lèxic, l’ortografia i les estructures morfosintàctiques bàsiques de la llengua).
– Els aspectes formals (la presentació i la grafia).
Es requerirà la planificació i la revisió del text per a l’avaluació de la competència.

Expressió oral

S’avaluen:
 
– La planificació i l’organització del discurs.
– La competència discursiva (la coherència i cohesió del discurs i l’adequació del registre a la situació comunicativa).
– La competència lingüística (l’ús del lèxic i de les estructures morfosintàctiques bàsiques de la llengua).
– La prosòdia (volum, entonació, pronunciació, velocitat).
– Aspectes no verbals (postura del cos, gestualitat).

I pel que fa a les Mates:

Competència matemàtica

La prova de competència matemàtica inclou activitats de:

 • Numeració i càlcul.
 • Espai, forma i mesura.
 • Relacions i canvi.
 • Estadística i atzar.

Hi ha preguntes que demanen triar la resposta correcta entre quatre opcions. N’hi ha d’altres de resposta oberta i d’altres en què s’ha de justificar la resposta donada prèviament.

Numeració i càlcul

S’avaluen:

– La comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de numeració. 
– La comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres.
– La comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació.

Espai, forma i mesura

S’avaluen:

– L’anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques. 
– La localització i descripció de relacions espacials. 
– La identificació i aplicació de transformacions geomètriques.
– La utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes. 
– La comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar. 
– L’aplicació de tècniques i instruments per mesurar.

Relacions i canvi

S’avaluen:

– La comprensió i anàlisi dels patrons, les relacions i el canvi. 
– L’ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions. 

Estadística i atzar

S’avalua: 

– La formulació de preguntes abordables amb dades i la recollida, organització i presentació de dades rellevants per respondre-les.

Aniria bé llegir-se i domesticar aquest document:

indicadors_competencials_llengua

Una mica de divertiment que le tema ha estat molt acadèmic i ben segur que tenim les neurones calentes:

 

ç

Ens acomiadarem amb una cançó ben interessant per l’escola…

Salut!

Llorenç i equip

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA PRI 3

 

Avui dilluns ha començat l’Avaluació diagnòstica als alumnes de 3r. de Primària.

Sobre el tema hi ha diferents opinions. Avui ens limitarem a posar el link de la conselleria i a posar els pdf amb les diferents proves i instrucions. Els que llegeixin el bloc ja sabran què fer amb el material:

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/estudis/diagnostica-educacio-primaria.-2014-2015/#FW_bloc_2dc634a5-c638-11e4-8a74-005056924a59_4

Com que la proposta és del ministre Wert, comencem amb el castellà i/o español:

castella-comprensio-oral-i-lectora-tercer2015

castella-comprensio-oral-text-docent-tercer2015

catala-comprensio-oral-i-lectora-tercer2015

Seguirem amb la nostra llengua: el català:

catala-comprensio-oral-text-docent-tercer2015

catala-expressio-oral

Ara, el torn per les mates:

PROVA-MATES

També és interessant llegar les orientacions abans de fer-se una idea global de la prova:

criteris-correccio-expressio-oral

CRITERIS-CORRECCIO-MATES

CRITERIS-DE-CORRECCIO_EXPRESSIO-ESCRITA

A la xarxa trobem aquest resum d’una escola:

L’acudit del Quino, en Manolito ens comenta una mica com van les coses per les aules,

L’amiga Odile, de la República de la França, ens envía aquest disseny, (és antic.. ella ara ja fa anys que està jubilada)

Passen els anys i aquest acudit encara és ben vigent:

Hem de recordar el gran pedagog Francesco Tonucci, el FRATO,

Però no tot és un “petit problema”… a l’escola també es llegeix… per sort:

Gràcies Francesco, ets un mestre…

Bé ara ja tenim material per llegar i pensar-hi.

Salut!

Llorenç